KÁZÁNÍ, 4. Postní neděle, „Laetare“, 22.3.2020

Izajáš 54, 7-10 7 „Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. 8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.“ 9 „Je to pro mě jako za dnů Noeho, kdy jsem se přísahou zavázal, […]

KÁZÁNÍ, 3. Neděle v postu – Oculi ,15.3.2020

– Doba epidemie viru covid 19 – celospolečenská karanténa Biblický text pro kázání: 1. Královská 19:1-13a Úvod Sestry a bratři, Čtený text následuje po velkém úspěchu, triumfu. Pan Bůh ukázal svojí moc, Eliáš byl rozhodným, udatným prorokem Hospodinovým. Baalovi proroci byli pobiti. Avšak pak přišel problém. Hlavní část Král Achab informuje o tom co se  […]